საპატიო დოქტორები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქრისტიან ჯორდანო

ქრისტიან ჯორდანო (Christian Giordano) – შვეიცარიელი ანთროპოლოგი და სოციოლოგი, ფრიბურგის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და სოციალური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორია. 2002 წლიდან იგი აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის ინტერფაკულტეტური ინსტიტუტის პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებს. მის მრავალრიცხოვან ნაშრომებს შორისაა:

„მსოფლიო ხედვა, პოლიტიკური ქცევა და ეკონომიკა პოსტკომუნისტური ტრანზიციის პროცესში (I-II) (1993 წ.)
„ანთროპოლოგია და ეთიკა“ (1994 წ.)
„პოლიტიკის ანთროპოლოგია შინ I-II“ (1999 წ.)
„ინტერეთნიკური ურთიერთობები და პოლიტიკის მულტიკულტურალიზმი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიას შორის“ (2005 წ.)